Platforma Edukacyjna dla Ratowników Medycznych
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Akceptuję

Regulamin

Regulamin Platformy edukacyjnej dla ratowników

 1. Podmiotem świadczącym usługi określone w niniejszym Regulaminie jest spółka LINMED HANDLOWY Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 23F/U3, 31-234 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście w Krakowie w XI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383167 o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 złotych wpłaconym w całości i posiadająca NIP 945-215-75-78, zwana dalej także „Operatorem”.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Operatora w ramach wirtualnej PLATFORMY EDUKACYJNEJ DLA RATOWNIKÓW dostępnej pod adresem www.e-ratownik.com.pl, zwanej dalej „Platformą”.
 3. Przystąpienie do korzystania z Platformy oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników Platformy, zwanych dalej „Użytkownikami”.
 4. Wszelkie materiały video, zdjęcia, teksty, wykresy, opracowania, programy szkoleniowe i wszelkie inne materiały (w tym utwory) zamieszczone na stronach Platformy są tworem Operatora i podlegają ochronie prawnej (w tym, w świetle prawa autorskiego) i ich wykorzystywanie możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych przepisami prawa i w niniejszym Regulaminie. Operator oświadcza, iż nie jest dozwolone rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronach Platformy.
 5. Nie jest dozwolone podejmowanie jakichkolwiek działań zakłócających funkcjonowanie Platformy, w tym jednoczesne, dokonywane w dowolny sposób wielokrotne logowanie się na to samo Konto, oraz jednoczesne ściąganie plików w sposób przekraczający konieczność i możliwość racjonalnego skorzystania z zawartej w nich treści (np. w danej chwili jedna osoba może z uwagą korzystać tylko z jednego pliku video).
 6. Operator ma prawo zablokowania dostępu do Platformy Użytkownikom naruszającym niniejszy Regulamin. Użytkownikom takim nie będą zwracane żadne koszty poniesione na opłacenie dostępu do kursów.
 7. Użytkownik nie ma prawa udostępniać osobom trzecim loginu i hasła umożliwiającego korzystanie z Platformy. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć hasło i login w sposób uniemożliwiający poznanie ich osobom trzecim. W przypadku naruszenia powyższych postanowień, użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność (w tym prawną) za działania tych osób, a Operator ma prawo zablokować dostęp takiego użytkownika do Platformy.
 8. Niezgodne z prawem i z niniejszym Regulaminem działania Użytkownika rodzą po jego stronie odpowiedzialność na zasadach określonych przepisami prawa i niniejszego Regulaminu.
 9. Operator oświadcza, że kursy w ramach Platformy są zgodne z programem nauczania na Kursie Doskonalącym dla Ratowników Medycznych na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych – podstawa art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zgodność merytoryczną treści zawartych w kursach internetowych znajdujących się na Platformie. Odpowiedzialność zostaje przerzucona na wykładowcę.
 11. Dostęp do kursów w ramach Platformy jest odpłatny. Informacja dotycząca ceny danego kursu jest zawarta w jego opisie.
 12. Kursy dostępne są po zaksięgowaniu opłaty za dany kurs. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Księgowanie operacji może trwać od kilku sekund do kilkunastu godzin w zależności od działania banku. Operator nie ponosi odpowiedzialności za czas wykonywania operacji i jakość działania systemu dotpay.pl.
 13. Dostęp do kursów i ich poszczególnych składowych jest ograniczony w następujący sposób:
  1. dostęp do całości kursu, na który składa się część szkoleniowa oraz część egzaminacyjna, wynosi 72 godziny od momentu jego aktywacji (pierwszego włączenia)
  2. po zakończeniu części szkoleniowej Użytkownik rozpoczyna część egzaminacyjną poprzez kliknięcie przycisku „ROZPOCZNIJ TEST”
  3. Użytkownikowi w ramach czasowych określonych w pkt 13.1 przysługują 3 próby zaliczenia części egzaminacyjnej w formie testu wyboru, na który składa się maksymalnie 20 pytań
  4. czas trwania każdej próby zaliczenia części egzaminacyjnej jest określony na stronie danego kursu
  5. możliwość przystąpienia do każdej kolejnej próby zaliczenia części egzaminacyjnej następuje 20 minut od zakończenia poprzedniej próby (pod warunkiem, że mieści się w ramach czasowych określonych w pkt 13.1)
  6. w czasie pomiędzy zakończeniem jednej a rozpoczęciem kolejnej próby zaliczenia części egzaminacyjnej Użytkownik ma wgląd do testu, który wypełniał w poprzedniej próbie oraz pełen dostęp do materiałów szkoleniowych celem dokształcenia (pod warunkiem, że mieści się w ramach czasowych określonych w pkt 13.1)
  7. po zaliczeniu części egzaminacyjnej, które następuje po udzieleniu poprawnych odpowiedzi na 80% pytań, Użytkownik ma dostęp do materiałów szkoleniowych przez 30 dni
  8. w przypadku niezaliczenia części egzaminacyjnej w ramach czasowych określonych w pkt 13.1 Użytkownik traci dostęp do kursu
 14. Obowiązkiem użytkownika jest dopilnowanie, aby ukończyć kurs przed terminem wygaśnięcia dostępu, który to termin można sprawdzić po rozpoczęciu kursu na stronie „Moje konto” w zakładce „Aktywny kurs”. Pracownicy Platformy nie mają możliwości przedłużania dostępu do kursów, więc ponowne skorzystanie wymagać będzie ponownego zakupienia kursu.
 15. W ciągu jednego dnia użytkownik może aktywować maksymalnie dwa kursy internetowe.
 16. Korzystanie z zasobów Platformy wymaga zalogowania się za pomocą adresu e-mail i hasła podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 17. Rejestracja użytkownika obejmuje:
  • zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu
  • prawidłowe i kompletne wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, zgodnie z instrukcją jego wypełniania
  • potwierdzenie Rejestracji poprzez otworzenie w przeglądarce internetowej specjalnego linku wysłanego przez Operatora na podany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail
 18. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych podanych w trakcie rejestracji.
 19. Zarejestrowany użytkownik, może w dowolnej chwili modyfikować swoje dane zawarte w Profilu Użytkownika.
 20. Operator wystawia faktury VAT wyłącznie w przypadku zaznaczenia przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym opcji „Chcę otrzymać fakturę”, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa. Faktury dostarczane będą w formie elektronicznej na adres e-mail przypisany do Konta, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 21. Certyfikat ukończenia kursu przysługuje Użytkownikowi po zaliczeniu przez niego części egzaminacyjnej i jest generowany automatycznie w formacie PDF. Użytkownik ma do niego bezpłatny, nieograniczony czasowo dostęp na stronie „Moje konto” w zakładce „Moje Certyfikaty”.
  1. Z tytułu nabytego Certyfikatu zgodnie z § 6 ust. 3 pkt. 8 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, Użytkownikowi przysługuje 5 punktów edukacyjnych
  2. Punkty edukacyjne, o których mowa w pkt 20.1 zostaną wpisane do Książeczki Edukacyjnej po przesłaniu jej przez Użytkownika do siedziby Operatora, tj. na adres: LINMED HANDLOWY Sp. z o.o., ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 23F/U3, 31-234 Kraków z dopiskiem „KE e-ratownik”.
  3. Operator zobowiązuje się odesłać Użytkownikowi Książeczkę Edukacyjną listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej w terminie do 30 dni roboczych na adres podany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym.
  4. Operator pobiera opłatę za odesłanie do Użytkownika Książeczki Edukacyjnej, której wysokość podana jest na stronie „Moje konto” w zakładce „Profil”.
 22. Operator ma prawo odmowy zarejestrowania dowolnego Użytkownika i/lub zablokowania konta Użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje rekompensata z tytułu braku dostępu do opłaconych kursów.
 23. Użytkownik rejestrując się na Platformie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) w celu świadczenia przez Operatora usług oraz w celach marketingowych obejmujące przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, telefoniczną lub pocztową. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  1. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania.
  2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Operatora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora czynności dotyczące realizowanych w ramach Platformy na rzecz Użytkownika przez Operatora usług.
  3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania gdy Operator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Operatora danych osobowych innemu niż Operator administratorowi danych.
 24. Operator nie odpowiada za działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych. Operator oświadcza, iż dołoży starań, by Platforma funkcjonowała bez istotnych awarii lub długotrwałych przerw, a także by ewentualne przerwy lub ograniczenia w funkcjonowaniu Platformy trwały możliwie najkrócej i występowały możliwie najrzadziej, a ponadto, by planowe przerwy techniczne związane z dokonywaniem zmian lub modernizacji Platformy dokonywane były w godzinach nocnych
 25. Wystąpienie przerw lub ograniczeń, o których mowa powyżej nie będzie stanowiło niewykonania lub nienależytego wykonania przez Operatora swych obowiązków oraz nie będzie również rodziło dla Użytkownika żadnych roszczeń względem Operatora.
 26. Ewentualne reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Operatora winny być składane w formie pisemnej i przesyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: reklamacja@e-ratownik.com.pl lub listem poleconym na adres: LINMED HANDLOWY Sp. z o.o., ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 23F/U3, 31-234 Kraków z dopiskiem „reklamacja e-ratownik”.
  1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Operatora. Po rozpatrzeniu reklamacji, Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie jej rozpatrzenia drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.
 27. Operator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Platformy w dziale „Aktualności” i/lub drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie www.e-ratownik.com.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 28. Użytkownik może usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: rezygnacja@e-ratownik.com.pl. Usunięcie konta skutkuje zaniechaniem wszelkich roszczeń finansowych ze strony Użytkownika.
 29. Operator informuje, iż użytkownik będący konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie drogą elektroniczną w terminie dziesięciu dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, iż prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia usług rozpoczętych za zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku zawarcia umowy na czas nieoznaczony, każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez wskazania przyczyn z zachowaniem miesięcznego terminu.
 30. Konto promocyjne, zakładka na podstronie "moje konto" o nazwie "konto promocyjne"
  1. Konto promocyjne służy do automatycznego polecania znajomym - kształcenia zawodowwgo Ratownika Medycznego na Platformie edukacyjnej dla Ratowników e-ratownik.com.pl
  2. Administrator platformy za każde efektywne polecenie przyznaje 10 PLN. Każde efektywne polecenie:
   1. rozumie się przez dodanie adresu email osoby trzeciej
   2. zatwierdzenie wysłania automatycznej informacji do osoby trzeciej na podany do niej adres email
   3. zarejestrowanie się osoby trzeciej w e-ratownik.com.pl
   4. wykupienie przez osobę trzecią, co najmniej jednego kursu
  3. Samo dopełnienie punktów a), b), c) nie powoduje przyznania 10 PLN za polecenie. Dopiero dopełnienie punktu d) przez osobę trzecią, gwarantuje przyznanie kwoty 10 PLN osobie polecającej. Wielokrotne dopełnienie punktu d) przez osobę trzecią, nie przyznaje wielokrotność kwoty 10 PLN
  4. kwota wygenerowana przez system nie podlega wypłacie gotówkowej, a jedynie rozliczeniu podczas uiszczaniu opłaty za kursy realizowane w e-ratownik.com.pl
  5. Operator platformy e-ratownik, nie bierze odpowiedzialności za brak reakcji osób trzecich na automatyczne zaproszenia wysyłane po zatwierdzeniu przez użytkownika

Minimalne wymagania sprzętowe dla możliwości użytkowania produktu wynikającego z niniejszego regulaminu:
aktualna wersja przeglądarki internetowej (Firefox, Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer 8+) z włączoną obsługą JavaScript.

Odbytych kursów
na stronie:
11851
Nasi ratownicy
otrzymali:
118510PE
Linmed
DotPay
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie materiałów bez zgody autora zabronione.
Copyright © 2024 LINMED HANDLOWY Sp. z o.o.
Design by ts
Twoja sugesta wysuń